ทอด คำหลากความหมายในภาษาไทย

นายสิทธิชัย  พันชน

รหัสประจำตัว 4801458

                หากกล่าวถึงคำว่า ทอด หลาย ๆ คนคงคิดว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้อาหารสุกเป็นอย่างแน่นอน   แต่เมื่อศึกษาความหมายดั้งเดิมของคำว่า ทอด จากพจนานุกรมของหมอบรัดเลย์ พ.ศ. 2514  พบว่า  ทอดในความหมายดั้งเดิมนั้น ไม่ได้หมายถึงวิธีการทำให้อาหารสุก  แต่เป็นลักษณะการวางของสิ่งของลงบนพื้น  สิ่งของเหล่านี้  มีทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม

                ความหมายของคำว่า ทอดนั้น มีหลายลักษณะที่แตกต่างกัน โดยสามารถจัดได้ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

                กลุ่มแรก ลักษณะการวางสิ่งของไปบนพื้นโดยตรง  โดยสิ่งของจะเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถจับต้องได้   อันได้แก่

 

                ทอด2                      เอาปลาไปวางบนกระทะที่มีน้ำมันร้อน  เช่น เขากำลังทอดปลา

 

ทอด6                      นำไม้มาพาดให้เป็นทางเดิน เช่น  เขาทอดตะพานเพื่อใช้เดิน

 

ทอด15                     ถวายผ้าไตรจีวรและเงินให้พระสงฆ์  เช่น เขาอยากจะทอดผ้าป่าให้กับวัดนี้

 

               

                กลุ่มสอง  ลักษณะจะเป็นการทิ้งสิ่งของลงไปบนพื้น   สิ่งของในการทอดของกลุ่มนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งของที่เป็นรูปธรรม  แต่ลักษณะการทอดจะแตกต่างไปจากลักษณะแรก  ที่ดูเหมือนมีแรงกระทำมากขึ้น  หรือการปล่อยให้ลง

 

                ทอด3                      ทิ้งสมอลงไปในน้ำ  เช่น เขาทิ้งสมอลงในน้ำ เพื่อให้เรือจอดอยู่กับที่   

 

ทอด5                      การที่ช้างทิ้งงวงลงแล้ว ทำให้งวงแกว่งไปมา  เช่น ช้างทอดงวง

 

ทอด7                      ทิ้งผ้าบังสุกุลไว้ในป่าโดยคนที่อยากจะถวาย  เช่น คนใจบุญไปในป่าเพื่อจะทอดผ้าป่า

 

ทอด8                      เหวี่ยงแหให้แผ่กว้างคลุมพื้นน้ำ  เช่น  ชาวประมงทอดแหเพื่อจับปลา

 

                กลุ่มสาม   คือ ทำให้สิ่งของออก และมีการเคลื่อนที่ขนานกับพื้น  ในการขนานกับพื้น บางครั้งจะเป็นอาจจะราบกับพื้นเลย  เช่น  ทอดยอด  คือ ลักษณะยอดเลื้อยทอดไปตามระนาบของพื้น สิ่งของ

 

ทอด9                      เลื้อยไป , ชื่อเป็นทางการของผักบุ้ง  เช่น ภาษาทางการของผักบุ้งเรียกว่า

                                                ผักทอดยอด

กลุ่มนี้จะเป็นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  ในกรณีของนามธรรมนั้น  จะเป็นการเปรียบสิ่งของนั้นเสมือนว่า ขนานกับพื้น  ดังตัวอย่าง

 

ทอด10                     มองไปข้างหน้าด้วยกิริยาสำรวม  เช่น  เขาทอดสายตาดูสิ่งของที่อยู่ไกล ๆ

 

                กลุ่มสี่   ในกลุ่มสี่นี้  เป็นลักษณะของสิ่งของที่ค่อย ๆ โน้มลงมาทาบกับพื้น  สิ่งของจะมีจุดหมุนคงที่อยู่จุดหนึ่ง  และอีกด้านหนึ่งก็เคลื่อนไหว

 

                 ทอด4                     เอนตัวลงนอน  เช่น  เขากำลังทอดตัวลงนอน

 

                กลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่มที่สิ่งของนั้น  เป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้  เป็นความรู้สึกที่ถูกปล่อยออกมาจากตัวคน  อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้  เช่น

 

ทอด11                     ถอนหายใจ  เช่น  คนเป็นทุกข์มักทอดถอนใจ

 

ทอด 12                   เอื้อนเสียงให้ยาวกว่าปกติ เช่น  ในการพรรณนาความงามของปราสาทนั้น เขาได้ทอดเสียงเพื่อให้เกิดจินตนาการ

 

ทอด13                     แสดงกิริยาอาการอยากให้ติดต่อด้วย  เช่น เธอทอดสะพานให้หนุ่มคนโน้น  เพราะเธอชอบเขา

 

ทอด14                     ปล่อยไปตามบุญตามกรรมทั้ง ๆ ที่ยังมีใจผูกพันอยู่ เช่น  เธอมานั่งทอดอาลัยอยู่ตรงนี้ทำไม    เขาจากไปตั้งนานแล้ว

 

                จากกลุ่มทั้งหมดจะเห็นได้ว่า  ความหมายดั้งเดิมของคำว่า ทอด นั้น คือ การวางสิ่งของลงไปบนพื้น และเมื่อใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ก็ทำให้ความหมายมีความแตกต่างกันด้วย

Comment

Comment:

Tweet

wink embarrassed embarrassed embarrassed

#7 By (202.29.176.135|202.29.176.135) on 2015-08-04 15:08

big smile open-mounthed smile open-mounthed smilecry cry

#6 By (113.53.214.34|113.53.214.34) on 2014-07-08 12:38

#5 By tlelove (103.7.57.18|182.52.132.208) on 2012-11-10 14:32

#4 By กิม (114.128.1.178) on 2010-01-18 09:36

#2 By ทอดสะพาน (125.26.116.250) on 2009-12-01 07:13

#3 By ทอดสะพาน (125.26.116.250) on 2009-12-01 07:13

#1 By (125.27.161.40) on 2009-09-10 08:46