คำตรงข้ามแบบทิศทางที่เป็นคำกริยาเปลี่ยนแปลงในภาษาไทย

                                                                                                                                  บังอร  มาละใจ

                                                                                                                                                                        รหัส 4801443

                คำตรงข้ามสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด  ในที่นี้จะกล่าวถึงคำตรงข้ามแบบทิศทางว่ามีลักษณะของทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรบ้าง ซึ่งคำตรงข้ามในที่นี้ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาเฉพาะคำตรงข้ามที่เป็นคำกริยาเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

                จากการศึกษาพบว่า คำตรงข้ามแบบทิศทางที่เป็นคำกริยาเปลี่ยนแปลงมีลักษณะของทิศทางการเคลื่อนที่ 2 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้

1.              ทิศทางของการเคลื่อนที่  มี 2 ลักษณะ คือ

1.1. การเคลื่อนที่บางส่วน เป็นการเคลื่อนที่เพียงบางส่วนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น 

1.1.1.       สิ่งที่เป็นคู่และมีจุดยึดอยู่ข้างหนึ่งเคลื่อนที่กว้างออกหรือเคลื่อนที่แคบเข้า   ได้แก่  ถ่าง-หนีบ

        1.1.2.         สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่เผยให้เห็นช่องทางหรือเคลื่อนที่กั้นไม่ให้เห็นช่องทาง

ได้แก่  คำว่า เปิด-ปิด

1.2. การเคลื่อนที่ทั้งหมด เป็นการเคลื่อนที่ไปพร้อมกันหมดทุกส่วนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

        1.2.1.   สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่สูงจากจุดหรือเคลื่อนที่ต่ำจากจุด ได้แก่ คำว่า ขึ้น-ลง ,ขึ้น-ตก, ขึ้น-ลด, เพิ่ม-ลด, ลอย-จม

        1.2.2.     สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่เข้าหาผู้ส่งสารหรือเคลื่อนที่ออกจากผู้ส่งสาร  ได้แก่ คำว่า ไป-มา

1.2.3.     สิ่งหนึ่งเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่หนึ่งหรือเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่หนึ่ง  ได้แก่ คำว่า 

             เข้า-ออก